Array
contactgirl
home

4027 Debrecen,
Bem tér 23.

tel

Telefon/fax: 52/522690
Mobil: 30/5252461

mail

info@kreativ-konyveles.hu
kerezsine@gmail.com

 

2014. évi adótörvény javaslat – ÁFA és Számviteli törvényt érintő változások

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

 

A Kormány 2013. október 18-án az Országgyűlés elé terjesztette az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Jelen hírlevelünkben az Áfa és a Számviteli törvényt érintő várható legfontosabb változásokról tájékoztatjuk Önöket.

Általános forgalmi adó

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési ideje
Az időszakos elszámolású ügyletek és az olyan ügyletek esetén, melyeknél az ellenértéket rendszeresen ismétlődő jelleggel, meghatározott időszakra állapítják meg, a benyújtott adótörvény-tervezet szerint a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja lesz.

Kivételt képeznének azok az esetek, ahol az időszakos elszámolásra a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján kerül sor, ekkor ugyanis továbbra is az ellenérték megtérítésének esedékessége minősül teljesítési időpontnak.

Az új szabályozás a tervek szerint 2014. március 15. lép életbe. Ezen új szabályozást az olyan 2014. március 14-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén kellene először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. március 14-ét követő időpont.

Adóalap utólagos csökkentése
Jelentősen módosul a tervek alapján az adóalap önellenőrzés nélküli utólagos csökkentésére vonatkozó szabályozás. A módosítás célja, hogy egyszerűsítse és kiterjessze az adóalap utólagos csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket minden lehetséges esetre, amikor az adó alapja, a fizetendő adóként korábban megállapított összeg, vagy a levonható előzetesen felszámított adó összege a meghatározott okokból utólag csökken. Új elem többek között a kupon alapján történő pénzvisszatérítés szabályozása és az időszakos elszámoláshoz kapcsolódó jóváíró számla kezelése.

Exportértékesítés
A törvényjavaslat értelmében, amennyiben a Közösség területén kívülre történő termékértékesítés azért nem minősül adómentesnek, mert a termék az értékesítést követően 90 napon belül nem hagyta el a Közösség területét, a 90 napon túli, de 360 napon belüli Közösség területén kívülre történő kiléptetés esetén lehetővé válik majd a fizetendő áfa utólagos csökkentése a kiléptető hatóság igazolásának birtokában, amennyiben az ügylet teljesítését tanúsító számlát megfelelően módosítják.

Utólagos korrekció
A tárgyi eszközökre vonatkozó 5 éves, illetve ingatlan esetén 20 éves figyelési szabályok tekintetében az apport és a jogutódlás keretében év közben megszerzett tárgyi eszközt úgy kellene tekinteni, mint amelyet az apportáló/jogelőd és az apportot fogadó/jogutód a szerzés évében a naptári év teljes időszakában használta volna, azzal, hogy a számítást időarányosan kell elvégezni. Ezen túlmenően a vagyoni értékű jogokra is kiterjesztik a törvénytervezet a figyelési és utólagos korrekciós kötelezettséget, amennyiben a figyelési időszak alatt a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben változás következik be.

Belföldi ügyletek fordított adózása
A mezőgazdasági termékek tekintetében bevezetett fordított adózás időszakát megnövelte a törvénytervezet, így a szabályozás alkalmazhatósága 2014. június 30. helyett 2018. december 31-re módosul.

A tervezet értelmében az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében a fordított adózás a hatósági engedélyköteles munkákon túl a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is vonatkozna.

A törvénymódosítás értelmében a továbbiakban a számlához hasonlóan a nyugta is előállítható lesz elektronikusan. További módosítás, hogy amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját, nem lesz kötelező adattartalom a nyugta kibocsátásának kelte, elegendő, ha azon az az időpont, vagy időszak szerepel, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

Számviteli törvény

USA dollárban történő könyvvezetés
A törvényjavaslat alapján lehetővé válik az USA dollárban történő könyvvezetés és éves beszámoló készítés, amennyiben a vállalkozó erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzíti és a létesítő okirata szerinti devizaként az USA dollárt jelöli meg.

Európai Központi Bank árfolyama is használható
Szintén a devizás tételeket érintő tervezett változás, hogy a törvényjavaslat lehetőséget teremt a külföldi pénzeszközökben felmerülő tételek forintra történő átszámításánál az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyam alkalmazására.

Nem pénzben kifizetett osztalék
A törvénytervezet alapján a nem pénzeszközzel történő osztalék kifizetés esetén a juttatás teljesítéseként átadott eszközt a továbbiakban az értékesítés szabályai szerint kell számvitelileg elszámolni.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KIVA)

A törvényjavaslat értelmében módosul a főállású kisadózó fogalma, így szűkül azon kisadózók köre, akik főállású kisadózókként havi 50 000 forint tételes adó megfizetésére kötelezettek.

Ezentúl főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősül s a kedvezményes, 25 000 forintos tételes adó megfizetésére kötelezett az a magánszemély:

    akit több, egy időben fennálló munkaviszonyaiban együttesen legalább heti 36 órát foglalkoztatnak, illetve
    aki más vállalkozásban egyéni vállalkozónak, társas vállalkozóknak vagy főállású kisadózónak minősül.

Módosítás: (1999. november 30. kedd, 00:00)